SocialPalms(a)

SocialPalms3 (a)

Petanque2

Petanque4

SocialPalms2 (a)

Breakfast in the Palms

Petanque   Petanque1

Petanque3

Lawn Bowls
Other social events include:
Golf
Boating
Tenpin Bowling

Petanque5